smooth cordgrass

Sporobolus alterniflorus [Spartina alternifolia]
Poaceae